Právní předpisy

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Společnost OXM Nábytek s.r.o., se sídlem: Karvinská 571/9 737 01 Český Těšín , IČ: 07489714, DIČ: CZ07489714 (dále jen „prodávající“) se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1. smluvnímu dopravci/speditérovi, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, nebo mu bude přidělen na základě konkrétní objednávky, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo;
 2. subjektům poskytujícím platební služby, služby elektronických a platebních karet nebo platebních bran - v případě zákazníka, který využije v internetovém obchodu tento způsob platby s elektronickou platbou nebo platební kartou Administrátor poskytuje na základě žádosti shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který provádí výše uvedené služby v internetovém obchodě, v rozsahu potřebném pro zpracování plateb provedených zákazníkem.
 3. subjektům poskytujícím kreditní, úvěrové nebo splátkové služby - v případě zákazníka, který využije v internetovém obchodu tento způsob služby Administrátor poskytuje na základě žádosti shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který provádí výše uvedené služby v internetovém obchodě, v rozsahu potřebném pro zpracování plateb provedených zákazníkem.
 4. výrobci / velkoobchodníkovi - správce poskytuje shromážděné osobní údaje výrobci / velkoobchodníkovi, jehož produkty zákazník zakoupil, a to pouze v případě, že doprava produktů probíhá přímo od výrobce / velkoobchodníka nebo je-li předání osobních údajů zákazníka nezbytné pro proces podání reklamace nebo stížnosti.
 5. poskytovatelům služeb, kteří poskytují správci technické zázemí, IT a organizační řešení umožňující správci provozovat obchod, včetně online obchodu a elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému (zejména dodavatelů počítačového softwarů pro provozování internetového obchodu, poskytovatele elektronické pošty a hostingu a dodavatelů softwaru pro správu) - správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli, který jedná jeho jménem pouze v případě a v míře nezbytné k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 6. poskytovatelům služeb, kteří poskytují správci účetní, právní a poradenské služby, zejména účetní, advokátní kancelář nebo společnost pro inkaso pohledávek) - Správce poskytuje vybranému dodavateli, který jedná jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení daného účelem zpracování dat v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
 7. provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz nebo Favi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodáváme nábytek již 15 let
Máme 15-ti leté zkušeností s prodejem nábytku. Dnes jsme největším online obchodem s nábytkem.
99% Zákazníků nas doporučuje
99% zákazníku hodnotí pozitivně nákupy uskutečněné v našem obchodě.
Radíme a inspirujeme
Jsme zde pro Vás od pondělí do pátku. Zavolejte nám. Zavolejte nám.