NABÍDKA
Prodáváme nábytek již 20 let
Naši zákazníci nás doporučují
pomůžeme a poradíme
Právní předpisy

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ TMNABYTEK.CZ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE A ANALÝZA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto zásady týkající se ochrany osobních údajů v Internetovém obchodě mají informativní charakter, tj. nejsou zdrojem povinností Kupujících nebo Zákazníků Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů, jakož i informace o používání v Internetovém obchodě souborů cookies a analytických nástrojů.
   1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost OMEGA MEBLE Sp. z o.o. se sídlem ve Wieliczce (sídlo a korespondenční adresa: ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka); zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000261191; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Krakov-Śródmieście v Krakově, XII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku; základní kapitál: 200.000,00 PLN; IČ: 120311780; DIČ: 6831980518; e-mailová adresa: info@tmnabytek.cz; kontaktní telefonní číslo: 22 46 59 970 - dále jen „Správce”, jež je současně Dodavatelem a Prodávajícím v rámci Internetového obchodu.
   2. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává Správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“ a dalšími platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů. Oficiální znění nařízení GDPR naleznete zde.
   3. Používání Internetového obchodu, včetně nakupování, je dobrovolné. Obdobně, poskytování osobních údajů Kupujícím nebo Zákazníkem využívajícím Internetový obchod je dobrovolné, avšak nezbytné pro realizaci určitého procesu, např. přihlášení k odběru newsletterů (obchodních sdělení) nebo nakupování. Poskytování údajů může být povinné, pokud se jedná o zákonný požadavek vyplývající z obecně platných právních předpisů, které stanoví Správci zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové evidence nebo účetnictví), naopak jejich neposkytnutí brání Správci plnění těchto povinností.
   4. Správce dbá přede vším na ochranu zájmů osob, kterých se týkají jím zpracovávané osobní údaje, a zejména zajišťuje a odpovídá za to, aby jím shromážděné údaje byly: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány ke určeným zákonným účelům a nebyly dále zpracovávány v rozporu s těmito účely; 3) věcně správné a adekvátní ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, maximálně po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu zpracování, a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležitou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany proti nepovolenému nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.
   5. Správce vzhledem k charakteru, rozsahu, kontextu a účelů zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou mírou pravděpodobností a závažností ohrožení implementuje vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s těmito zásadami a nařízením GDPR a bylo možné ho doložit. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření, která zabraňují neoprávněným osobám získat a upravovat osobní údaje, které jsou zasílané elektronickou formou.
   6. Veškerá slova, výrazy a zkratky (akronymy) uvedené na těchto stránkách, které začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Obchodních podmínkách Internetového obchodu, které jsou dostupné na adrese: https://www.tmnabytek.cz/stranka/obchodni_podminky .
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT
  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných činností prováděných Správcem nebo třetí osobou, s výjimkou případů, kdy nad těmito činnostmi převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu osobních údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem osobních údajů dítě.
  2. Zpracování osobních údajů Správcem pokaždé vyžaduje existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování Správcem osobních údajů vztahujících se na Kupující a Zákazníky Internetového obchodu jsou uvedeny v další části zásad ochrany osobních údajů – ve vztahu k účelu zpracování osobních údajů Správcem.
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Účel, důvod, doba zpracování a příjemci osobních údajů, které zpracovává Správce, vždy vyplývají z jednání konkrétního Kupujícího nebo Zákazníka v Internetovém obchodě. Pokud se například Zákazník rozhodne nakupovat v Internetovém obchodě a zvolí si osobní odběr zakoupeného Produktu místo doručení kurýrní službou, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale již nebudou na příkaz Správce poskytnuty dopravci doručujícímu zásilky.
  2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě pro následující účely, z následujících důvodů, po dobu a v následujícím rozsahu:

   Dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je Správce oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že Kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Správce odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Právní důvod zpracování osobních údajů spočívá oprávněných zájmech Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a elektronický kontakt může být zpracováván Správcem pro tyto účely do doby, dokud Kupující takovéto využití neodmítne, jinak dokud budou trvat oprávněné zájmy Správce.

   1. Plnění Kupní smlouvy nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením Kupní smlouvy. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy). Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému způsobu zániku uzavřené smlouvy. Maximální rozsah zpracování údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, obec, stát), adresa místa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Kupujících nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Kupujícího nebo Zákazníka. Uvedený rozsah zpracování je maximální – v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
   2. Marketingové činnosti / přímý marketing (včetně zasílání obchodních informací Elektronickou poštou – pokud byl udělen souhlas) a vedení Uživatelského účtu. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas subjektu údajů). Údaje jsou zpracovávány po dobu udělení souhlasu, případně do okamžiku jeho odvolání. Maximální rozsah zpracování údajů v případě vedení Uživatelského účtu je: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, obec, stát), adresa místa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Kupujících nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Kupujícího nebo Zákazníka. Rozsah zpracování údajů u newsletterů zasílaných na základě souhlasu je: jméno, e-mailová adresa, PSČ.
   3. Vyjádření názoru Zákazníka na uzavřenou Kupní smlouvu. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem správce). Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, který naplňuje Správce, maximálně však do okamžiku vznesení námitky subjektem údajů nebo po dobu trvání oprávněného zájmu Správce. Rozsah zpracování údajů: e-mailová adresa, jméno.
   4. Plnění zákonných povinností Správcem v souvislosti s realizací Objednávky (realizace reklamačního procesu, účetní a daňové povinnosti). Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Údaje poskytnuté v souvislosti se zadáním objednávky Správce zpracovává po dobu nezbytnou k realizaci a vypořádání uzavřené Kupní smlouvy a ke splnění právních povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou (účetní a daňové povinnosti). Rozsah zpracování údajů: jméno a příjmení, adresa místa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Kupujícího nebo Zákazníka.
   5. Vyřízení reklamace – právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, tedy nutnost splnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na Správce. Údaje uvedené v rámci reklamace budou zpracovávány po dobu vyřizování reklamace. Rozsah zpracování údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, adresa místa bydliště / provozovny / sídla, název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Kupujícího nebo Zákazníka.
   6. Zjišťování, uplatňování nebo vymáhání nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči Správci. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Údaje jsou uchovávány pro účely uplatňování nebo obrany proti případným nárokům – po dobu jejich promlčení stanovenou platnými právními předpisy. Maximální rozsah zpracování údajů: jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, obec, stát), adresa místa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Kupujících nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Kupujícího nebo Zákazníka.
   7. Komunikace se Zákazníkem v souvislosti se zaslaným dotazem. Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) nařízení GDPR. Údaje poskytnuté v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře nebo chatovacího formuláře jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného právního zájmu Správce, tedy nezbytného pro zpracování dotazu subjektu údajů a zaslání odpovědi. Rozsah zpracování údajů: telefonní číslo, e-mailová adresa, další údaje uvedené ve formuláři.
  3. Podle rozsahu zpracovávaných osobních údajů a účelů jejich zpracovávání mohou být osobní údaje uchovávány po různou dobu. V každém případě je vždy rozhodující nejdelší doba uchovávání osobních údajů.
 4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Pro řádné fungování Internetového obchodu, včetně plnění uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. dodavatel softwaru, kurýr nebo subjekt zajišťující platby). Správce využívá pouze služby takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
  2. Správce nepředává údaje vždy a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří jsou uvedení v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení konkrétního účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro jeho uskutečnění. Pokud se Zákazník rozhodne například pro osobní odběr, nebudou jeho údaje předány dopravci, který spolupracuje se Správcem.
  3. Osobní údaje Kupujících nebo Zákazníků mohou být poskytnuty partnerům Správce, kteří je zpracovávají mimo Evropský hospodářský prostor. Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou předávány do zemí, u kterých Evropská komise zjistila odpovídající úroveň ochrany, a pokud taková úroveň ochrany neexistuje, je bezpečnost osobních údajů zajištěna bezpečnostními opatřeními Správce, mj. standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí. Subjekt údajů může obdržet kopii svých zabezpečených osobních údajů, které jsou předány do těchto zemí, a to kontaktováním Správce na e-mailové adrese uvedené v úvodu těchto zásad ochrany osobních údajů.
  4. Osobní údaje Kupujících a Zákazníků Internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
   1. Dopravci / speditéři / zprostředkovatelé kurýrních služeb – v případě Zákazníka, který v rámci koupě v Internetovém obchodu využívá možnost doručení Produktu kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli kurýrních služeb na příkaz Správce v rozsahu nezbytném k doručení Produktu Zákazníkovi.
   2. Subjekty zpracovávající Elektronické platby nebo platby platební kartou – v případě Zákazníka, který v rámci Internetového obchodu využívá Elektronické platby nebo platby platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu zpracovávajícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb prováděných Zákazníkem.
   3. Dodavatele systému pro průzkum veřejného mínění – v případě Zákazníka, který souhlasil se zveřejněním svého názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, Správce poskytuje osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který zajišťuje průzkum veřejného mínění ohledně uzavřených Kupních smluv v Internetovém obchodě v rozsahu nezbytném k vyjádření názoru Zákazníka prostřednictvím průzkumu veřejného mínění.
   4. Výrobci / velkoobchody – Správce poskytuje osobní údaje Zákazníka výrobci/velkoobchodu, jehož Produkty Zákazník koupil, a to pouze v případě, kdy je dodávka Produktů doručována přímo od výrobce/velkoobchodu, nebo pokud je poskytnutí osobních údajů Zákazníka nezbytné pro reklamační proces.
   5. Dodavatelé, kteří dodávají Správci technická, informační (IT) a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, dodavatelé Elektronické pošty a hostingu a dodavatelé softwaru pro řízení společnosti a správci technické podpory) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho příkaz, a to pouze v případě a v rozsahu nezbytném k realizaci účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
   6. Dodavatelé účetních, právních a poradenských služeb, kteří poskytují Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, právní kancelář nebo společnost zajišťující vymáhání pohledávek) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho příkaz, a to pouze v případě a v rozsahu nezbytném k realizaci účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR a – alespoň v těchto případech – sdělit důležité informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích tohoto zpracování pro subjekt údajů. Z tohoto důvodu Správce poskytuje v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možnosti profilování.
  2. Správce může v Internetovém obchodě využívat profilování pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí, která Správce učiní na jeho základě, se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém Obchodě. Účelem využívání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy konkrétní osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončený nákup, zaslání tipu na Produkt, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby, popř. možnost navrhnout lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového obchodu. I přes profilování se daná osoba může svobodně rozhodnout, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu nebo využije lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.
  3. Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování konkrétní osoby na webových stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, prohlížením konkrétního zboží v Internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů uskutečněných v tomto obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje tohoto Zákazníka, aby mu následně mohl zaslat, např. slevový kód.
  4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud toto rozhodnutí vyvolává vůči němu právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení jejich zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost svých osobních údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 nařízení GDPR.
  2. Právo na odvolání souhlasu v libovolném okamžiku – subjekt údajů, které zpracovává Správce, má na základě výslovného souhlasu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR) právo na odvolání souhlasu v libovolném okamžiku, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem a postupem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polských právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů, které souvisejí s jeho konkrétní situací, proti zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo písm. f) (oprávněný zájem správce), včetně provádění profilování v souladu s těmito ustanoveními. Správce v tomto případě už nemůže tyto osobní údaje zpracovávat, ledaže prokáže existenci závažných, oprávněných důvodů pro zpracování, které jsou nadřazené zájmům, právům a svobodám subjektu údajů, nebo existenci právních důvodů spočívajících v ochraně práv či v uplatňování a vymáhání právních nároků Správce.
  5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, ve kterém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.
  6. Za účelem výkonu práv uvedených v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů se lze obrátit na Správce prostřednictvím písemného oznámení zaslaného poštou nebo e-mailem na jeho adresu, uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na webových stránkách Internetového obchodu.
 7. SOUBORY COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE A ANALÝZA

  1. Soubory cookies jsou malé textové informace v podobě textových souborů, které posílá server a ukládá na straně návštěvníka webových stránek Internetového obchodu (například na pevném disku počítače, notebooku nebo v paměti chytrého telefonu v závislosti na tom, jaké zařízení návštěvník našeho Internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookies a také historii jejich vzniku můžete najít např. 
   zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

   Používání souborů cookies slouží k následujícím účelům:
   Technicky nutné – cookies a obdobné metody, bez nichž nelze využívat Internetový obchod (jsou nezbytné pro správné zobrazování webových stránek/ zvolených funkcí).
   Analytické – umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání služeb Správce.
   Preferenční – zohledňují předpokládané preference pro pohodlné používání webových stránek Společnosti. 
   Marketingové – jejich prostřednictvím je možné zobrazovat reklamní obsahy, které jsou založeny na uživatelském chování subjektu údajů. 

  2. Právním základem pro používání analytických, preferenčních a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy Správce zpracovává údaje, aby mohl poskytovat služby v souvislosti s realizací smlouvy, resp. jejím plněním.

  3. Správce může zpracovávat za splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení zásad ochrany osobních údajů údaje obsažené v souborech cookies, zatímco návštěvníci používají webové stránky Internetového obchodu pro následující účely:

   1. Identifikace Kupujících přihlášených do Internetového obchodu a zobrazení stavu jejich přihlášení;

   2. Uložení Produktů vložených do košíku za účelem podání objednávky;

   3. Uložení údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo údajů z přihlašování do Internetového obchodu;

   4. Vedení anonymních statistik představujících způsob používání webových stránek Internetového obchodu;

   5. Re marketing, tj. průzkum chování návštěvníků Internetového obchodu pomocí anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakující se návštěvy konkrétních webových stránek, klíčová slova apod.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytnutí reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i tehdy, když navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.

  4. Správce může se souhlasem subjektu údajů v rámci Internetového obchodu používat služby Google Analytics a Universal Analytics dodávané společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a službu Facebook Pixel dodávanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou v rámci výše uvedených služeb zpracovávány anonymně (jedná se o tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) pro generování statistik nápomocných při správě Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků webových stránek Internetového obchodu. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v Internetovém obchodě shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a média chování návštěvníků v Internetovém obchodě a způsob jejich chování na webových stránkách, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doména, zeměpisné údaje a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, aby se Kupující po přechodu na jiné webové stránky seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů uvedené na této webové stránce se vztahují pouze na Internetový obchod Správce. https://www.tmnabytek.cz/stranka/podminky_ochrany_osobnich_udaju .

  2. Správce si vyhrazuje právo na provedení změn zásady ochrany osobních údajů – může k tomu dojít mj. z následujících důležitých důvodů:

   1. změny právních předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronicky a upravujících práva spotřebitelů, které ovlivňují práva a povinnosti Správce nebo návštěvníka Internetového obchodu;

   2. vývoj funkcionality nebo Elektronických služeb související s vývojem internetových technologií, včetně zavádění nových technologických nebo technických řešení, které ovlivňují rozsah zásad ochrany osobních údajů.

  3. V případě jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů, Správce vždy umístí na stránkách Internetového obchodu informaci o této změně.

  4. Tato verze zásad ochrany osobních údajů je platná od 06-12-2022.