NABÍDKA
Prodáváme nábytek již 20 let
Naši zákazníci nás doporučují
pomůžeme a poradíme
Právní předpisy

Obchodní podmínky

Aktuální prodejní řád je k dispozici na adrese:


Obchodní podmínky ze dne 06-12-2023

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 5. CENA ZA DOPRAVU, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

 6. PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 7. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 8. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Internetový obchod provozuje společnost OMEGA MEBLE Sp. z o.o. se sídlem ve Wieliczce (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. 27 Nowy Świat; 32-020 Wieliczka) na webové adrese www.tmnabytek.cz; je zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000261191; dokumentace společnosti je uložena u rejstříkového soudu: Okresní soud pro Krakov- Śródmieście v Krakově, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku; základní kapitál: 200.000,00 PLN; DIČ: 6831980518; REGON (IČ): 120311780; e-mailová adresa: info@tmnabytek.cz; tel. 225 850 248.

  2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, kteří využívají Internetový obchod (s výjimkou bodu 10. Obchodních podmínek, který se vztahuje pouze na podnikatele). Cílem těchto Obchodních podmínek není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim přísluší na základě kogentních právních norem – jakékoli případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě rozporu ustanovení těchto podmínek s výše uvedenými ustanoveními mají přednost výše uvedené normy.

  3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s Kupní smlouvou a s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě pravidel uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Prodávající, má právo nahlížet do jejich obsahu, aktualizovat je a opravovat.

  4. Definice pojmů:

   1. PRACOVNÍ DEN - jeden ze dnů od pondělí do pátku, s výjimkou zákonem stanovených státních svátků a dnů pracovního klidu.

   2. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku, a definování podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a platby.

   3. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na stránkách v Internetového obchodu, který umožňuje vytvoření Účtu.

   4. KUPUJÍCÍ – svéprávná fyzická osoba a v případech stanovených obecně platnými předpisy také fyzická osoba s omezenou svéprávností; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním jednáním, která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím.

   5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

   6. ÚČET – soubor zdrojů ve webovém rozhraní Internetového obchodu individuálním názvem (login) a heslem, které zadá Kupující, v němž jsou shromažďovány údaje poskytnuté Kupujícím a informace o Objednávkách jím zadaných v Internetovém obchodě.

   7. NEWSLETTER – služba elektronické distribuce poskytovaná Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem Kupujícím, kteří ji využívají, automatické doručování od Prodávajícího pravidelných obchodních sdělení obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.

   8. PRODUKT – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

   9. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto podmínky Internetového obchodu.

   10. INTERNETOVÝ OBCHOD – Internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetové adrese: www.tmnabytek.cz.

   11. PRODÁVAJÍCÍ, DODAVATEL: Společnost OMEGA MEBLE Sp. z o.o. se sídlem ve Wieliczce (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. 27 Nowy Świat; 32-020 Wieliczka); zapsaná v rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000261191; dokumentace společnosti je uložena u rejstříkového soudu: Okresní soud pro Krakov- Śródmieście v Krakově, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku; základní kapitál: 200.000,00 PLN; DIČ: 6831980518; REGON (IČ): 120311780; e-mailová adresa: info@tmnabytek.cz.

   12. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o nákupu Produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

   13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná Prodávajícím ve prospěch Kupujícího elektronickou cestou prostřednictvím Internetového obchodu.

   14. OBJEDNÁVKA – prohlášení Kupujícího směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.

   15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. V Internetovém obchodě jsou dostupné následující Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a newsletter.

   1. Účet – využívání Učtu je možné po provedení Kupujícím celkem tří po sobě jdoucích kroků – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ (3) vyplnění Formuláře pro úpravu údajů ve vytvořeném Účtu. V Registračním formuláři je nutné uvedení e-mailové adresy a hesla Kupujícího; ve Formuláři pro úpravu údajů je nutné uvést tyto údaje Kupujícího: jméno a příjmení/název firmy, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo. V případě Kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ). Elektronická služba pro Účet je poskytována bezplatně po neomezenou dobu. Kupující může kdykoli a bez udání důvodu zrušit Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@tmnabytek.cz nebo písemně na adresu: ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka.

   2. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná přidáním prvního Produktu do elektronického košíku Internetového obchodu. Zadání objednávky proběhne po dokončení dvou po sobě jdoucích kroků – (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na pole „Objednat a zaplatit"- do toho okamžiku je možné zadané údaje upravovat (postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, kraj, stát), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, produkt/y, množství produktu/ů, místo a způsob dodání, způsob platby. V případě Kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ). Služba elektronického Objednávkového formuláře je poskytována zdarma a má jednorázový charakter, a končí okamžikem odeslání Objednávky jeho prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení Kupujícím odesílání Objednávky jeho prostřednictvím.

   3. Newsletter – zasílání newsletterů bude zahájeno po zadání e-mailové adresy v záložce „Newsletter“, kterou lze najít na stránkách Internetového obchodu a kliknutím na okénko „Přihlásit se"; na uvedenou adresu budou zasílána jednotlivá vydání newsletteru. K odběru newsletteru se můžete také přihlásit označením příslušného okénka při zadávání Objednávky – v okamžiku odeslání Objednávky je Kupující přihlášen k odběru newsletteru. Elektronická služba newsletter je poskytována bezplatně po neomezenou dobu. Kupující se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru newsletteru (odhlášení odběru newsletteru) zasláním příslušné žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu: info@tmnabytek.cz nebo písemně na adresu: ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka.

    - Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající oprávněn využít elektronickou adresu Kupujícího pro potřeby šíření newsletterů týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že Kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím své elektronické adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

  2. Technické požadavky nezbytné pro využívání webového rozhraní Internetového obchodu:

   1. Počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

   2. Přístup k elektronické poště.

   3. Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 32 a vyšší nebo Internet Explorer verze 9 a vyšší, Opera verze 23 a vyšší, Google Chrome verze 37 a vyšší.

   4. Doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768

   5. Povolení ukládání souborů cookies a podpory Javascriptu v internetovém prohlížeči.

  3. Kupující je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy, s respektováním práv na ochranu osobností a práv duševního vlastnictví třetích osob.

  4. Kupující je povinen zadat údaje v souladu se faktickým stavem.

  5. Kupující nesmí uvádět obsah nelegálního charakteru.

 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1.  Veškerá prezentace Produktů umístěná ve webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Cena Produktu uvedená na stránkách Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a zahrnuje všechny složky, včetně DPH a cla. Ceny však nezahrnují případné náklady na dodání a platby, které jsou uvedeny při zadávání Objednávky.

  3. Cena Produktu uvedená na stránkách Internetového obchodu je závazná v okamžiku odeslání Objednávky Kupujícím. Tato cena zůstane stejná, bez ohledu na změny cen v Internetovém obchodě, ke kterým může u jednotlivých Produktů dojít mezitím, co Kupující odešle Objednávku.

  4. Uzavření Kupní smlouvy pomocí Objednávkového formuláře

   1. Jakmile Kupující odešle Objednávku dochází k uzavření Kupní smlouvy.

   2. Prodávající po přijetí Objednávky neprodleně potvrdí její obdržení, čímž se stane pro Kupujícího závazná. Potvrzení přijetí Objednávky je provedeno tak, že na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce bude zaslána zpráva, která bude obsahovat alespoň potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a prohlášení Prodávajícího o doručení Objednávky.

   3. Následně Prodávající nejpozději do 1 pracovního dne (závazný den Objednávky) přijme Objednávku k vyřízení. Přijetí objednávky k vyřízení probíhá tak, že na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při zadávání Objednávky bude zaslána příslušná zpráva obsahující prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky k vyřízení – v okamžiku doručení této zprávy Kupujícímu je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:

   1. Platba na dobírku při převzetí zásilky.

   2. Tradiční bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího:

    1. Banka: PKO BP a.s. Czech Branch

    2. Číslo účtu: 200012604/3060

   3. Platba online převodem přes PayU.

  2. Obsluhu plateb online převodem provádí:

   1. PayU SA se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, na ul. Grunwaldzka 182, státní platební instituce pod dohledem Komisí pro finanční dozor, zapsaná v Registru platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním plně splaceným kapitálem ve výši 4.944.000 PLN, daňové identifikační číslo (DIČ): 779 23 08 495, REGON (IČ): 300523444.

 5. CENA ZA DOPRAVU, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

  1. Prodávající zajišťuje následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:

   1. Kurýrní zásilka, zásilka na dobírku.

   2. Vlastní doprava Prodávajícího.

   3. Paletová přeprava.

   4. Osobní odběr – místa a termíny vyzvednutí objednávky jsou uvedeny při zadávání objednávky na Objednávkovém formuláři a na webových stránkách Internetového obchodu v záložce "Dodávka".

  2. Dodání Produktů je možné na území České republiky.

  3. Náklady na doručení jsou uvedeny při zadávání Objednávky. Závisí na způsobu dodání a platby, které Kupující zvolí. Náklady na dopravu jsou také uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce "Dodávka".

  4. Produkt je Kupujícímu dodán nejpozději do 14 týdnů, ledaže v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky je uvedena kratší lhůta. Termín dodání se počítá následovně:

   1. v případě, že si Kupující vybral způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího.

   2. v případě, že si Zákazník vybral způsob platby na dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 6. PODMÍNKY UKONČENÍ O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

  1. Ukončení poskytování Elektronických služeb:

   1. Kupující může požadovat ukončení poskytování Elektronických služeb (odhlášení z odběru newsletterů, zrušení Učtu) s okamžitou účinností bez udání důvodů zejména zasláním příslušného prohlášení, a to e-mailem na následující adresu: info@tmnabytek.cz nebo písemně na adresu: ul. Nowy Świat 27; 32-020 Wieliczka. 

   2. Prodávající může ukončit poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností zasláním příslušného oznámení Kupujícímu zejména v případě, že Kupující objektivním způsobem hrubě nebo soustavně porušuje Obchodní podmínky, zejména pokud uvádí obsah nelegálního charakteru, a to alespoň po jedné neúspěšné výzvě k zastavení, resp. odstranění takového porušování ve stanovené přiměřené lhůtě. Porušení Obchodních podmínek musí mít charakter objektivní a nezákonný. 

 7. REKLAMAČNÍ ŘÁD  

  1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu, pokud má prodávaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (odpovědnost za vady), jsou definovány obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Produkt bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Produkt převzal:

   • má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   • se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   • Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   • je Produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   • Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Ustanovení předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se nepoužije u Produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Produktu.

  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

  4. U Produktu musí být vada reklamována ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku s výjimkami stanovenými v ustanovení § 2165 odst. 2 občanského zákoníku. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Kupujícího jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Vrácení a reklamace zboží“.

  5. Kupující může uplatnit reklamaci následujícím způsobem:

   1. písemně na adresu: ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka;

   2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na následující adresu: info@tmnabytek.cz;

   3. prostřednictvím formuláře na webových stránkách Internetového obchodu Tmnaytek.cz v záložce „Vrácení a reklamace zboží“.

  6. Doporučuje se, aby Kupující v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména popis a datum výskytu vady, případně jak se vada projevuje; (2) uplatněný nárok; a (3) kontaktní údaje osoby, která reklamaci uplatňuje – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze informativní charakter a nemají vliv na účinnost reklamací, které nejsou zaslány podle doporučeného způsobu reklamace.

  7. Má-li Produkt vadu, za níž Prodávající odpovídá, může Kupující požadovat odstranění vady buď opravou nebo výměnou zboží. Prodávající se oprávněn odchýlit se od volby nároku Kupujícího, pokud zvolený způsob odstraněný vady není možný nebo by způsobil prodávajícímu náklady, které jsou s ohledem na okolnosti nepřiměřené. Ze stejných důvodů může Prodávající odmítnou odstranit vadu. Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:

   • Prodávající vadu odmítl odstranit;

   • Prodávající nemůže vadu odstranit;

   • Prodávající neodstranil vadu v souladu se stanovenými pravidly (tj. v přiměřené době a bez značných obtíží pro Kupujícího);

   • se vada projeví opakovaně;

   • vada je natolik závažné povahy, že odůvodňuje okamžité snížení ceny; nebo odstoupení smlouvy;

   • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností jasné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

    Kupující je však oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit jen v případě, že vada Produktu není nevýznamná (má se za to, že vada Produktu není nevýznamná, pokud se neprokáže opak).

  8. Je-li Kupující spotřebitelem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů a reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů.  V případě marného uplynutí této lhůty může Kupující – spotřebitel – od Kupní smlouvy odstoupit. 

  9. Bude-li pro vyřízení reklamace Kupujícího nebo pro uplatnění práv Kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady nutné doručit Produkt Prodávajícímu,  bude Kupující požádán, aby Produkt doručil na adresu: Tmnábytek - Olza Logistic, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín. Pokud by však vzhledem k druhu vady, druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo doručení Produktu Kupujícím nemožné nebo příliš obtížné,  bude Kupující požádán o zpřístupnění Produktu v předem dohodnutém termínu v místě, kde se Produkt nachází.

  10. Žádným ustanovením těchto Obchodních podmínek není dotčeno právo Kupujícího v případě uznané reklamace požadovat od Prodávajícího demontáž vadného Produktu a opětovnou instalaci Produktu po provedení jeho výměny za produkt bez vad nebo po odstranění vady.

 8. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tmnabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. 

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy. 

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

  1. Spotřebitel, který uzavřel Kupní smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez uvedení důvodu. Pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat zejména:

   1. písemně na adresu: ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka;

   2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@tmnabytek.cz;

  2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Vrácení a reklamace zboží“. Spotřebitel může použít vzor formuláře, není to však povinné.

  3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu.

  4. Prodávající je povinen neprodleně, tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu doručení zvoleného Kupujícím, který je jiný než nejlevnější běžný způsob doručení v souladu s podmínkami Internetového obchodu). Prodávající provede vrácení platby stejným způsobem, jakým spotřebitel provedl úhradu, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jiným způsobem vrácení, který nepředstavuje pro něj žádné další náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může pozastavit vrácení platby přijaté od spotřebitele, a to do okamžiku vrácení Produktu, nebo prokázání odeslání Produktu Prodávajícímu.

  5. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo ho předat osobě, kterou oprávnil Prodávající, k jeho vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel může Produkt vrátit na adresu: Tmnábytek - Olza Logistic, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín.

  6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku nakládání s Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem .

  7. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

   1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný, než je běžný nejlevnější způsob dodání Produktu dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.

   2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

   3. V případě Produktu, kterým je služba, jejíž realizace – na výslovnou žádost spotřebitele – začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, je povinen uhradit plnění provedené do okamžiku odstoupení od smlouvy. Výše úhrady se počítá v poměru k rozsahu poskytované služby se zohledněním ceny nebo odměny sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.

   4. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v souvislosti se smlouvou: 

  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   

 10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

  1. Tento bod Obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na Kupující, kteří zároveň nejsou spotřebiteli.

  2. V případě Kupujících, kteří zároveň nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně vyžadování plné nebo částečné platby předem, bez ohledu na způsob platby, který Kupující zvolí v Objednávkovém formuláři, a to i po uzavření Kupní smlouvy.

  3. Kupující, který zároveň není spotřebitelem, je povinen své povinnosti z Kupní smlouvy (tj. zejména zaplacení ceny a převzetí Produktu) bezodkladně splnit, tj. nejpozději do 7 dnů ode dne jejího uzavření, ledaže Kupní smlouva stanoví jinak.

  4. Produkty, které jsou předmětem Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který není spotřebitelem, zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího do okamžiku zaplacení kupní ceny a nákladů na dodání dle Kupní smlouvy.

  5. Jakmile Prodávající předá Produkt dopravci, přechází nebezpečí škody na zboží, včetně nebezpečí nahodilé zkázy, na Kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé od okamžiku jeho převzetí k přepravě až do jeho vydání Kupujícímu ani za prodlení s přepravou zásilky.

  6. Je-li Produkt Kupujícímu zasílán prostřednictvím dopravce, je Kupující, který není spotřebitelem, povinen zásilku prohlédnout včas a způsobem běžným pro tento druh zásilek. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu, je povinen provést veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

  7. Odpovědnost Prodávajícího ve vztahu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem, bez ohledu na právní základ, je omezena – a to jak v rámci jednoho nároku, tak i za všechny nároky celkem – do výše zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání dle Kupní smlouvy. Prodávající nese odpovědnost vůči Kupujícímu, který není spotřebitelem, pouze za běžné škody předvídané v okamžiku uzavírání Kupní smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk ve vztahu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem.

  8. Lhůta k vyřízení reklamace činí ve vztahu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem, 3 měsíce.

  9. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavírány v souladu s českými právními předpisy a v českém jazyce.

  2. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  3. Záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména: občanským zákoníkem; zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

  4. Spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, budou řešeny příslušnými obecnými soudy. Spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, budou řešeny soudem příslušným podle sídla Prodávajícího.

  5. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.